Algemene voorwaarden - https://www.twinswatersport.nl

Westerweiden 7
7961 EA Ruinerwold
06 403 455 40

Ma-Do:  op afspraak
Vr: 9:00-17:00
Za: 9:00-17:00
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden Twins Watersport
 
Algemene voorwaarden Twins Watersport (Handelsonderneming Twins)
 
 
Artikel 1: definities
 
In deze Algemene Verkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.       Twins Watersport: de rechtspersoon;
 
KvK nr:   61623105
 
BTW nr: NL 002164475B17
 
Gevestigd te: Westerweiden 7 7961 EA Ruinerwold
 
2.       Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Twins Watersport aangaat met betrekking tot een vaartuig of een deel van een vaartuig/ buitenboordmotoren en/ of aanverwante artikelen.
 
3.       Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, evenals een casco of vaartuig in aanbouw.
 
4.       Buitenboordmotor: motorische aandrijving van een vaartuig motorisch en electrisch
 
5.       Elektronisch: per e-mail, telefoon of website.
 
6.       Alle vaartuigen en of onderdelen worden aangeboden als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 
 
Artikel 2: toepasselijkheid
 
1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van verkoop van vaartuigen of onderdelen, waaronder ook buitenboordmotoren, daarvan.
 
2.       De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 
 
Artikel 3: aanbod
 
1.       De koper kan zijn bod mondeling, schriftelijk of elektronisch doen
 
2.       Een mondeling bod vervalt wanneer dit niet onmiddellijk geaccepteerd wordt tenzij anders is overeengekomen
 
3.       Indien de koper een aanbod doet aan Twins Watersport schriftelijk of electronisch, dan heeft Twins Watersport vierentwintig uur de tijd om dit aanbod te aanvaarden, tenzij een andere termijn wordt afgesproken.
 
 
Artikel 4: de overeenkomst
 
1.       De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 
2.       De overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. De algemene voorwaarden zijn op www.twinswatersport.nl terug te lezen.
 
3.       In de overeenkomst kan worden overeengekomen dat Twins Watersport het vaartuig, eventueel tegen vergoeding, naar de nieuwe ligplaats zal vervoeren. Dit voor rekening en risico van de koper, de koper dient het vaartuig voorafgaand aan het bezorgen voldoende te hebben verzekerd.
 
 
Artikel 5: garantie
 
1.       Vaartuigen en onderdelen worden gekocht in de staat zoals deze op dat moment zijn. De koper heeft een onderzoeksplicht naar de kwaliteit en staat van het gehele vaartuig en/ of onderdeel. Deze onderzoeksplicht omhelst eveneens de aan boord aanwezige elektronica.
 
2.       Vaartuigen en onderdelen worden verkocht met 2 maanden garantie, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk op de overeenkomst wordt vastgelegd.
 
3.       De garantie vervalt indien:
 
A: er werkzaamheden of veranderingen aan het vaartuig / buitenboordmotor en/of de onderdelen hebben plaatsgevonden
 
B:Onjuist gebruik aan het vaartuig / buitenboordmotor en/of de onderdelen
 
C: de koper Twins Watersport niet direct na het constateren van het gebrek op de hoogte stelt
 
D: Twins Watersport niet de gelegenheid krijgt om het gebrek te herstellen.
 
4.       Gebreken en de bepaling hiervan die bij de koop of levering niet waarneembaar waren en gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan, worden hersteld op de locatie van Twins Watersport; Westerweiden 7, 7961 EA te Ruinerwold
 
5.       Twins Watersport is nimmer aansprakelijk voor onjuist gebruik van het vaartuig/ buitenboordmotor en aanverwante artikelen. enige schade of gevolgschade welke is ontstaan bij verkeerd brandstofgebruik in de brandstoftank.
 
 
Artikel 6: eigendomsvoorbehoud en betaling
 
1.       Het vaartuig, buitenboordmotor en/ of de onderdelen blijven eigendom van Twins Watersport tot het moment dat de volledige koopprijs is voldaan.
 
2.       In geval van aanvaarding van het aanbod, zal er door de koper binnen vierentwintig uur een aanbetaling worden gedaan, ter vergoeding van het reserveren van het vaartuig, buitenboordmotoren/ of de onderdelen voor de koper.
 
3.       Het restbedrag zal worden voldaan voorafgaand aan het meenemen van het vaartuig, buitenboordmotor en of de onderdelen tenzij  een andere betalingstermijn is overeengekomen. In het geval dat het restbedrag niet tijdig wordt voldaan, heeft Twins Watersport de mogelijkheid het vaartuig, buitenboordmotor en/of de onderdelen aan andere geïnteresseerde kopers aan te bieden. In dat geval heeft de koper geen recht op restitutie van de aanbetaling.
 
4.       De koper draagt er zorg voor dat het vaartuig vanaf het moment van betaling verzekerd is.
 
5.       In het geval er een contante betaling van €10.000 of hoger wordt gedaan, is Twins Watersport is op grond van de Wwft verplicht om een onderzoek te doen naar de koper en de herkomst van het geld. Hiervoor is een kopie van het legitimatiebewijs van de koper noodzakelijk.
 
 
Artikel 7: Inruil
 
1.       Als de koper het in te ruilen vaartuig, buitenboordmotor en/of de onderdelen blijft gebruiken totdat het nieuwe vaartuig, buitenboordmotor en/of de onderdelen zijn geleverd, blijft hij aansprakelijk voor schade of verlies ervan. Daarbij maakt het niet uit wat de oorzaak van die schade of dat verlies is.
 
2.       Bij inruil van het vaartuig, buitenboordmotor en/of de onderdelen wordt een inkoopovereenkomst getekend door de koper om herkomst te bepalen. Koper is bekend met de herkomst van het vaartuig, buitenboordmotor en/of de onderdelen die ingeruild worden.
 
 
Artikel 8: annulering
 
1.       In geval van annulering van een aankoop van een vaartuig en/ of onderdelen, is Twins Watersport gerechtigd het aanbetaalde bedrag te behouden.
 
 
Artikel 9: overmacht en geldend recht
 
1.       In het geval dat Twins Watersport of de koper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 
2.       Twins Watersport en de koper zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 
3.       In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
 
Op deze Algemene voorwaarden en alle met Twins Watersport gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
 
Prijswijzigingen & tekstfouten voorbehouden
Twins Watersport Ruinerwold
Maandag: op afspraak
Dinsdag: op afspraak
Woensdag: op afspraak
Donderdag: op afspraak
Vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag: 9:00-17:00
Zondag: op afspraak
Prijswijzigingen & tekstfouten voorbehouden
Prijswijzigingen & tekstfouten voorbehouden
Terug naar de inhoud